Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) numatytos pagrindinės Jūsų asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės, taikomos kai naudojamasi AB „MV GROUP Production“ (toliau – Bendrovė) paslaugomis, lankomasi Bendrovės teritorijoje ar patalpose, interneto svetainėje www.alita.lt, (toliau – Interneto svetainė).

 1. DUOMENŲ VALDYTOJAS

Duomenų valdytojas – AB „MV GROUP Production“, juridinio asmens kodas 132082782, buveinė registruota adresu Aukštaičių g. 7, Vilnius, Lietuva.

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis vadovaudamasis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų valdytojas vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais (tikslo apribojimo principas);
 • tvarkomi asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • asmens duomenys nuolat atnaujinami (tikslumo principas);
 • asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • asmens duomenis tvarko tik tie Duomenų valdytojo darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba duomenų tvarkytojai, kurie Duomenų valdytojui teikia paslaugas ir tvarko asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu ir Duomenų valdytojo ar duomenų subjekto naudai (vientisumo ir konfidencialumo principas);
 • Duomenų valdytojas atsakingas už tai, kad būtų laikomasi nurodytų principų (atskaitomybės principas).
 1. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto (pvz., kai jis naudojasi Bendrovės paslaugomis).

Asmens duomenys taip pat gali būti gaunami iš trečiųjų šalių (pvz., Bendrovės asmens duomenų tvarkytojų).

Asmens duomenys gali būti gaunami kai duomenų subjektas lankosi Internetinėje svetainėje (kai į duomenų subjekto galinį įrenginį įrašomi Internetinėje svetainėje naudojami slapukai).

 1. ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS, TVARKYMO TIKSLAI, TEISINIAI PAGRINDAI IR SAUGOJIMO LAIKOTARPIAI
Asmens duomenų tvarkymo tikslasTvarkomi asmens duomenysTeisinis pagrindasDuomenų saugojimo laikotarpis
Su degustacijomis susijusių paslaugų teikimasVardas, elektroninio pašto adresas, telefono nr., informacija apie pageidavimus, susijusius su paslaugomisSutarties vykdymas1 (vieneri) metai nuo paslaugos suteikimo
Siekiant užtikrinti teisės aktuose numatytus reikalavimus maisto ir gėrimų saugai bei jos kontrolei, taip pat reikalavimus dėl atitikties ISO 9001, ISO 22000 standartams bei techninėje specifikacijoje ISO/TS 22002-1 numatytiems reikalavimamsVardas, pavardė, parašas ir elektroninio pašto adresas (kai į degustaciją registruojamasi interneto svetainėje)Teisės aktuose numatytų reikalavimų vykdymasTol, kol tai reikalinga šiam tikslui pasiekti
Personalo atrankaVardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono nr.), dominanti pozicija, kiti CV pateikti duomenysDuomenų valdytojo teisėtas interesas vykdyti darbuotojų atranką ir duomenų subjekto teisėtas interesas dalyvauti atrankoje į atitinkamą poziciją (BDAR 6 str. 1 (f)).Pasibaigus atrankai į atitinkamą poziciją asmens duomenys sunaikinami.

Informacija apie slapukų įrašymą ir su tuo susijusį asmens duomenų tvarkymą pateikiama Slapukų politikoje.

 1. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

Duomenų valdytojas įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

Duomenų valdytojas gali teikti Jūsų asmens duomenis:

 • kitoms MV GROUP įmonių grupei priklausančioms bendrovėms, kai jos vykdo funkcijas, būtinas atitinkamo tikslo įvykdymui;
 • Valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas (pvz., teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, mokesčių administravimo, priežiūros, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos);
 • Įgaliotiems auditoriams, teisės ir finansų konsultantams;
 • Kitiems asmenims, susisijusiems su paslaugų teikimu, pasitelktiems duomenų tvarkytojams.

Duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Bendrovei buhalterinės apskaitos, svetainės prieglobos, duomenų centro ir (ar) serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito, apsaugos ir kitas paslaugas.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina, siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, siekia gauti jų patvirtinimus, kad ir duomenų tvarkytojai yra įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikys asmens duomenų paslaptį.

 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

Jūs turite šias teises:

 • gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu tvarkomi;
 • kreiptis į duomenų valdytoją su prašymu pataisyti Jūsų asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turite pateikti prašymą, kurį gavusi duomenų valdytojas patikrins pateiktą informaciją ir imsis reikalingų veiksmų;
 • kreiptis į duomenų valdytoją su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Visas savo, kaip duomenų subjekto, teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną el. paštu – dataprotection@mvgroup.eu 

Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (https://vdai.lrv.lt/), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Pasiliekame teisę keisti Privatumo politiką. Pranešimas apie jos pakeitimus arba papildymus bus skelbiamas mūsų svetainėje.

7.2. Pateikdami savo duomenis patvirtinate, kad susipažinote su Privatumo politikos nuostatomis ir kad Jūsų nurodyti duomenys yra teisingi.

7.3. Paskutinį kartą Privatumo politika atnaujinta 2022-06-03.